யூரோ

EUR = 1.19 USD
-0.001139 (-0.1%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்

Pound Sterling

GBP = 1.40 USD
+0.001364 (+0.1%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்

யப்பானிய யென்

JPY = 0.00901 USD
-0.000026705895934249 (-0.3%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்

யுவன் ரென்மின்பி

CNY = 0.15 USD
+0.000179 (+0.12%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்