யூரோ

EUR = 1.10 USD
+0.00169 (+0.15%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்

பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங்

GBP = 1.29 USD
+0.006615 (+0.52%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்

யென்

JPY = 0.009162 USD
-0.00000016788594794752 (-0%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்

யுவான்

CNY = 0.14 USD
-0.0003 (-0.21%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்