யூரோ

EUR = 1.03 USD
+0.006686 (+0.65%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்

Pound Sterling

GBP = 1.22 USD
+0.011434 (+0.95%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்

யப்பானிய யென்

JPY = 0.007512 USD
+0.000103 (+1.38%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்

யுவன் ரென்மின்பி

CNY = 0.15 USD
+0.000384 (+0.26%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்