யூரோ

EUR = 1.18 USD
-0.005097 (-0.43%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்

Pound Sterling

GBP = 1.30 USD
-0.000786 (-0.06%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்

யப்பானிய யென்

JPY = 0.009536 USD
-0.0000092852763245253 (-0.1%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்

யுவன் ரென்மின்பி

CNY = 0.15 USD
-0.000346 (-0.23%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்