யூரோ

EUR = 1 845.38 USD
-2.227369 (-0.12%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்

Pound Sterling

GBP = 2 132.51 USD
+0.950234 (+0.04%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்

யப்பானிய யென்

JPY = 11.41 USD
+0.043662 (+0.38%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்

யுவன் ரென்மின்பி

CNY = 237.57 USD
+0.273194 (+0.12%)
நேற்று முதல் நாணய மாற்று விகிதம் மாற்றம்